Graduate School of Science & Faculty of Science,  Kobe University

Staff

Biology (The Academic Year 2018)

Faculty
Biomolecular Organization FUKAKI, Hidehiro
MAEKAWA, Shohei
MIMURA, Tetsuro
OZAKI, Mamiko
Professor
ISHIZAKI, Kimitsune
MIYAMOTO, Masaaki
MORITA, Mitsuhiro
SAKURA, Midori
SUZAKI, Toshinobu
Associate Professor
KASHIWAZAKI, Jun
Assistant Professor
Biosignal Transduction INOUE, Kunio
KAMADA, Shinji
SAKAMOTO, Hiroshi
SUGASAWA, Kaoru
Professor
KAGEYAMA, Yuji
YOKOI, Masayuki
Associate Professor
IWASAKI, Tetsushi
MATSUHANA, Saori
SAKAI, Wataru
Assistant Professor
Biodiversity KAWAI, Hiroshi Professor
MURAKAMI, Akio
SAKAYAMA, Hidetoshi
SATO, Takuya
Associate Professor
SUETSUGU, Kenji Associate Professor
HANYUDA, Takeaki
SUZUKI, Masahiro
Assistant Professor
Research Staff
Biomolecular Organization YAGYU, Satoshi Researcher
KITAKAWA, Modoka
KOBAYASHI, Mayumi
MAEDA, Toru
SUGAHARA, Michio
UEBI, Tatsuya
YASUI, Yukiko
Postdoctoral Researcher
HIRATA, Chiho
OKAMOTO, Yoshie
MORITA, Kaoru
Technical staff
Biosignal Transduction KOBAYASHI, Manami Postdoctoral Researcher
ASAI, Yuri Technical staff
FUJIWARA Miyako Secretary
Biodiversity ITAKURA, Hikaru
KAWANAKA, Yoko
NITTA, Masato
JSPS Fellow
IIDA, Satoko Postdoctoral Researcher
ISHIDA, Michiko Technical staff
Visiting Academic Staff for Cooperative Division (graduate course only)
Developmental Biology HAYASHI, Shigeo
KURATANI, Shigeru
Professor RIKEN
KURAKU, Shigehiro
MORIMOTO, Mitsuru
Associate Professor
Bioregulatory Science KAWAMURA, Shinichi
YAMATO, Seiji
Professor SUMITOMO CHEMICAL Co., Ltd.