Graduate School of Science & Faculty of Science,  Kobe University

Staff

Planetology (The Academic Year 2019)

Faculty
Fundamental Planetology HAYASHI, Yoshiyuki
HYODO, Masayuki
OHTSUKI, Keiji
SUZUKI, Keiko
TATSUMI, Yoshiyuki YOSHIOKA, Shoichi
Professor
KANEKO, Katsuya
NAKAMURA, Akiko M.
TAKAHASHI, Yoshiyuki
Associate Professor
SETO, Yusuke
YAMASAKI, Kazuhito
Associate Professor
KAKEHI, Yasumaro
KASHIMURA, Hiroki
KIYOSUGI, Koji
HIRATA, Naoyuki
USUI, Fumihiko
Assistant Professor
Frontier Planetology ARAKAWA, Masahiko
MAKINO, Junichiro
SEAMA, Nobukazu
Professor
HIROSE, Hitoshi
SAITOH, Takayuki
SUGIOKA, Hiroko
Associate Professor
MATSUNO, Tetsuo Project Associate Professor
YASUI, Minami Assistant Professor
Research Staff
Fundamental Planetology KIMURA, Hiroshi
MIKI, Masako
Postdoctoral Researcher
Frontier Planetology FUJIKI, Yuuya
FUKANO, Takeo
KITAMURA, Eugene S.
KONO, Fumiya
PARK, Chuleun
Postdoctoral Researcher
Technical Staff
OGAWA, Kazunori Technician
Secretarial Staff
ENDO, Miyuki Departmental Secretary
Visiting Academic Staff for Cooperative Division (graduate course only)
Earth and Planetary Evolution OHASHI, Nagayoshi Professor National Astronomical Observatory of Japan
SUETSUGU, Daisuke Professor Japan Agency for Marine-Earth Science and Technology
NOZAKI, Tatsuo Associate Professor
Applied Planetology MOURI, Hideaki Professor Meteorological Research Institute
KAWABATA, Takuya Associate Professor
Center for Planetary Science
HAYASHI, Yoshiyuki Director
MAKINO, Junichiro Vice Director
KASHIMURA, Hiroki
USUI, Fumihiko
Assistant Professor
KIMURA, Yukiko
NAKANISHI, Naoko
Secretary