Graduate School of Science & Faculty of Science,  Kobe University

Staff

Mathematics (The Academic Year 2016)

Faculty
Analysis FUKUYAMA, Katusi
NOUMI, Masatoshi
YAMADA, Yasuhiko
Professor
ITO, Kenichi
KOIKE, Tatsuya
Associate Professor
Algebra & Geometry NAKANISHI, Yasutaka
SAITO, Masahiko
SATOH, Shin
ROSSMAN, Wayne
YOSHIOKA, Kota
Professor
SAJI, Kentaro
TANIGUCHI, Takashi
MORIMOTO, Kazuki
Associate Professor
KIMURA, Yoshiyuki
MITSUI, Kentaro
SANO, Taro
Assistant Professor
Applied mathematics AOKI, Satoshi
OHTA, Yasuhiro
TAKAYAMA, Nobuki
Professor
KAJINO, Naotaka
Associate Professor
KOYAMA, Tamio
Assistant Professor
Research Staff
Analysis FUJI, Kenta
KAWAMOTO, Masaki
Postdoctoral Researcher
Algebra & Geometry
HIGA, Ryuji
KOMYO, Arata
MIURA, Takahiro
MIYAZAKI, Kazunori
TAHARA, Nobuhiko
YASUMOTO, Masashi
Postdoctoral Researcher
Applied mathematics TAKAZAWA, Shin-ichiro Postdoctoral Researcher
ABE, Yoshihiro JSPS Fellow
Secretarial Staff
HASHIMOTO, Yumi
KOBASHI, Yukiko
KUBOTA, Ami
UEKI, Tomoko
Secretary