Graduate School of Science & Faculty of Science,  Kobe University

Staff

Mathematics (The Academic Year 2019)

Faculty
Analysis FUKUYAMA, Katusi
NOUMI, Masatoshi
TAKAOKA, Hideo
YAMADA, Yasuhiko
Professor
Algebra & Geometry NAKANISHI, Yasutaka
SAITO, Masahiko
SATOH, Shin
ROSSMAN, Wayne
YOSHIOKA, Kota
Professor
SAJI, Kentaro
TANIGUCHI, Takashi
MORIMOTO, Kazuki
Associate Professor
KODERA, Ryosuke
MITSUI, Kentaro
SANO, Taro
Assistant Professor
Applied mathematics AOKI, Satoshi
OHTA, Yasuhiro
TAKAYAMA, Nobuki
Professor
KAJINO, Naotaka
Associate Professor
Research Staff
Analysis FUJI, Kenta Postdoctoral Researcher
Algebra & Geometry TAKIOKA, Hideo JSPS Fellow
HIGA, Ryuji
ITAKURA, Kyohei
KATO, Masaki
KIYOSE, Amane
MIURA, Takahiro
MIYAZAKI, Kazunori
TAKEMURA, Atsushi
Postdoctoral Researcher
Applied mathematics ATAI, Farrokh
MATSUBARA-HEO, Saiei-Jaeyeong
SHIBUKAWA, Genki
JSPS Fellow
Secretarial Staff
HASHIMOTO, Yumi
KOBASHI, Yukiko
NOTO, Mutsumi
UEKI, Tomoko
Secretary